Мэдээллүүд

Хэвлэх

НИЙСЛЭЛИЙН 2011 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Бичсэн Вэб админ on . Posted in Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

  НИЙСЛЭЛИЙН 2011 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   НЭГ. Газрын менежментийг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд  

Д/Д Хэрэгжүүлэх ажил   Хугацаа Хариуцан хэрэгжүүлэх байгууллага
0 1 2 3
1.1 Газрын менежмент, газар зохион байгуулалт төлөвлөлтийн талаар
  Гэр хорооллыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэдийн оролцоотой газар шинэчлэн зохион байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэн, зарим загвар төслийг газар дээр нь хэрэгжүүлж байгаа байдлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр сурталчлан төр захиргааны болон олон нийтийн байгууллага, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч хамтран ажиллах Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДЗДТГ, ДГА
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт тодорхой зориулалтаар газар эзэмшүүлж, ашиглуулах эрхийг хуулийн дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх Жилдээ НГА, ДГА
  Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгох ажлын хүрээнд: Улаанбаатар хотын газар ашиглалтын одоогийн байдлын судалгааг гаргах /Барилгын ашиглалт, зориулалтын судалгаа, газрын орон зай эдийн засгийн үнэлгээний судалгаа/ Хотын хөгжлийг дэмжих болон хязгаарлах бүс Улаанбаатар хотын газар ашиглалтын ангилал ба функциональ бүсчлэл, түүний горим, зохицуулалт Суурьшлын бүсийн газар ашиглалт, төлөвлөлт Ногоон бүсийн газар ашиглалт, төлөвлөлт Газар ашиглалтын бүс дэх хязгаарлах зохицуулалтуудыг тус тус тогтоох Жилдээ НГА, НБХБТГ, НЗТХ, “Ланрес” ХХК
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар эзэмшиж байгаа газрыг баталгаажуулах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хийх 4-р улиралд ЗТБХБЯ, ГХБГЗЗГ, НГА
  Газрын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай нягт хамтран ажиллаж зарим эрх зүйн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх талаар санал өгч оролцох Жилдээ НГА, НБХБТГ
  Улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах барилга байгууламж, төсөл арга хэмжээний хүрээнд шаардагдах газрыг бэлтгэх, нөхөх олговортойгоор чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах Жилдээ НГА, НБХБТГ, НХОГ, ДГА
  Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын талаарх  хууль, эрх зүйн баримт бичигт хоорондоо зөрчилдөж буй эрхийн актын судалгаа гаргаж залруулах  саналаа Нийслэлийн Иргэдийн   Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулан газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх Жилдээ НГА, НБХБТГ
  Нийслэлийн ногоон бүсэд буюу иргэдийн зуслангийн зориулалтаар газар эзэмшиж байгаа тодорхой нэг байршил бүхий газарт иргэдийн оролцоотой загвар төлөвлөлт боловсруулах Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
  Дүүрэг тус бүрт иргэдийн чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх,  эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор спорт талбай, хоккейн талбай, усан бассейны зориулалтаар газрын асуудлыг шийдвэрлэх Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
1.2 Дүүргүүдийн газрын харилцааг боловсронгуй болгох талаар
  Дүүргүүдийн газрын менежментийг сайжруулж,  мэргэжлийн удирдлагаар хангаж,  иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэн ажиллах талаар тодорхой дэвшил гарган ажиллах Жилдээ НГА
  Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын хүрээнд дүүргүүдийн газар зүйн байршлын онцлогийг харгалзан хөгжлийн ерөнхий чиг хандлагыг тогтоох Жилдээ НГА, ДГА
  Дүүргүүдийн засаг захиргааны нэгжийн өөрчлөлттэй уялдуулан эдэлбэр газрын  хил заагийг тогтоох ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж хэрэгжүүлэх Жилдээ НГА, НЗДТГ, ДЗДТГ, НБХБТГ, ДГА
  Дүүргүүдийн Газрын албаны  ажлын байрны нөхцөл, техник  хэрэгсэл, програм хангамжийг сайжруулж, аргачлал,  заавар, зөвлөмжөөр хангах Жилдээ НГА
  Дүүргүүдийн Газрын албаны бүтцэд дүн шинжилгээ хийж, боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлж, сургалт семинарт хамруулах Жилдээ НГА, ДГА
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газар тариалан, эрчимжсэн хөдөө аж ахуй, фермерийн зориулалтаар газар эзэмших, ашиглах эрх олгогдсон иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын газар ашиглалтын байдалд үзлэг шалгалт хийж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах ажлыг зохион байгуулах 3,4-р улиралд ЗАА, НМХГ, ХААГ, НГА
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл, болзошгүй аюул гамшгаас иргэдийг авран хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулж, нүүлгэн шилжүүлэх газрын байршлыг дүүрэг тус бүрт тогтоох Жилдээ НГА, НОБГ, НБХБТГ, ДГА
1.3 Газар ашиглалт бүртгэлийн  талаар
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газар өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын талаарх нэгдсэн бүртгэлийг /эрх зүйн кадастр/ хөтлөн явуулж буй одоогийн програм хангамжийг боловсронгуй болгох, өөрчлөлт шинэчлэлт хийх Эхний хагас жилд НГА, ДГА
  Газар эзэмших, ашиглах эрх нь Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар баталгаажсан эдэлбэр газрын хил заагийг зурагт бүрэн оруулж, газрын улсын бүртгэлтэй уялдуулан газар ашиглалтын жижүүрийн зургийг тогтмол хөтлөн явуулах, Нийслэлийн газрын нэгдмэл сангийн  балансыг ангилал тус бүрээр гарган тайлагнах 4-р улиралд НГА, ДГА
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хугацааг сунгах, нэр шилжүүлэх, газар ашиглалтын зориулалт, талбайн хэмжээг өөрчлөх хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэхийн зэрэгцээ кадастрын зураггүй болон төлбөрийн зөрүүтэй, хугацаа дууссан гэрээтэй харилцагчдын зөрчлийг арилгуулах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх Жилдээ НГА, ДГА
  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газартай газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн талаарх мэдээллийг шуурхай солилцон хамтран ажиллах Жилдээ НГА
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбайн зориулалтаар олгосон газрын хэмжилт, баталгаажилтыг хийх 4-р улиралд ЗТБХБЯ, ГХБГЗЗГ, НГА
  Газар эзэмших эрхийн хугацаа дууссан 26 төрийн өмчийн сургууль, 17 цэцэрлэг болон шинээр баригдаж ашиглалтанд орж байгаа сургууль, цэцэрлэгүүдийн газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах Жилдээ НГА, НБХБТГ, НХОГ, НБГ
  Ус сувгийн удирдах газрын харъяа нийтийн эзэмшлийн 500 ус түгээх байрыг бүртгэж мэдээллийн санд оруулах Жилдээ НГА, НБХБТГ, НХОГ, УСУГ
1.4 Газрын харилцааны зөрчил маргааныг шийдвэрлэж, газар чөлөөлөх талаар
  “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 7-р хороолол хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний эхний ээлжийн  50 га газрын айл өрхийн судалгааг нарийвчлан хийж,  холбогдох байгууллагуудтай хамтарч газар чөлөөлөх ажлыг эхлүүлэх Жилдээ НГА, НБХБТГ, НӨХГ, ДГА, НМХГ, НХОГ
  Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага газар эзэмших, ашиглах талаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ үл биелүүлэн бусдын эрх ашгийг хохироосон, нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд зөвшөөрөлгүй барилга байгууламж барьсан, барихыг завдсан тохиолдолд газар чөлөөлөн зөрчил арилгах ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж хэрэгжүүлэх Жилдээ НГА, ДГА,  НМХГ
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах барилга байгууламж, авто зам, инженерийн шугам сүлжээний газрыг чөлөөлөх, үүнд  шаардагдах нөхөн олговрыг тооцон тухай бүр шийдвэрлүүлж ажиллах Жилдээ НГА, НБХБТГ, НХОГ, НӨХГ, ДГА
1.5 Газрын үнэлгээ, төлбөрийн талаар
  Нийслэлийн төсвийг бүрдүүлэхэд газрын төлбөрөөс оруулах орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх талаар идэвх санаачлага гарган ажиллаж, шинээр тогтоосон үнэлгээний бүсчлэлийн дагуу шаардагдах гэрээнүүдийг шинэчлэх, шинээр байгуулсан гэрээг бүртгэн тайланд тусгах болон нийтийн эзэмшлийн газарт байрлан үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудаас төлбөр авах, гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг тухай бүр дүгнэн хүү, торгуулийг тооцох зэргээр төлбөрийн баазыг нэмэгдүүлж ажиллах  Жилдээ НГА, ДГА
  Газар эзэмшиж, ашиглаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хуулийн этгээдийн эрхийн хугацаа сунгагдсан, нэр шилжсэн, зориулалт, талбайн хэмжээ өөрчлөгдсөн зэргээр эрх зүйн баримт бичигт өөрчлөлт орсон гэрээ бүрийг хүлээн авч төлбөрийг нягтлан шалгаж барагдуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулж хэрэгжүүлэх  Жилдээ НГА, ДГА
  Газрын төлбөрийн тайлан мэдээг боловсронгуй болгон бүртгэх, хөтлөх, гүйцэтгэлийг хянах, тайлагнах програм хангамжийг шинээр нэвтрүүлэн ажиллах Жилдээ НГА, ДГА
  Газрын төлбөрийн талаар зөрчил гарган гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байгаа хуулийн этгээдийн газрын төлбөрийг барагдуулах талаар харъяа дүүргийн Шүүхийн байгууллагад нэхэмжлэл гаргах, холбогдох материалыг бүрдүүлэх шүүх хуралд оролцон шийдвэрлүүлж байх Жилдээ НГА, ДГА
1.6 Газрын мэдээллийн технологийн талаар
  “Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө” боловсруулахад шаардагдах тоон мэдээллийн чанарыг сайжруулж, батлагдсан төлөвлөгөөг олон нийтэд  вэб хуудсаар хүргэж үйлчлэх 4-р улиралд НГА
  Газрын бүртгэл, төлбөрийн нэгдсэн систем боловсруулж тус системийн үндсэн өгөгдлийн санд суурилсан вэб үйлчилгээг нэвтрүүлэх, Нийслэл, дүүргийн Газрын албадын хооронд видео хурал зохион байгуулах системийг нэвтрүүлэх Жилдээ НГА
  Нийслэлийн газрын үндсэн мэдээллийн сан болох кадастрын зургийн сүлжээг бэхжүүлэх зорилгоор Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргүүдийн Газрын албадыг Нийслэлийн Газрын албатай холбосон 25 км шилэн кабелийн дэд бүтцийг байгуулах Сүүлийн хагас жилд НГА
  Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг ил тод шуурхай хүргэж байх зорилгоор дүүргүүдийн газрын албанд “Цахим мэдээллийн цэг” –ийг нэвтрүүлж, нэг цэгийн үйлчилгээг хэвшүүлж ажиллах Жилдээ НГА
  Улаанбаатар хотын газрын мэдээллийн нэгдсэн систем /UBLIS/-ийг  нийслэл дүүргүүдийн газрын албаны үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх Жилдээ НГА
         

                            ХОЁР. “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар  

 

Д/д Дүүрэг Газрын байршил Зориулалт Хэмжээ /га/ Боловсруулж батлуулах хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
0 1 2 3 4 5 6
2.1.  Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах
  Сүхбаатар 10,11,12-р хороо,  “VII-р хороолол” ХЕТ-г хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Газар чөлөөлөх төлөвлөгөө боловсруулах 50.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ
  Хан-Уул 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт “Берлин” эко хотхон 69.5 Жилдээ
  Хан-Уул 10-р хороо, Айдсын давааны орчимд өөрийн дулаан болон цэвэр усны эх үүсвэртэй хотхон байгуулах ХЕТ боловсруулах 200.0 Жилдээ
  Хан-Уул 11-р хороо, Зайсангийн ам ХЕТ боловсруулах 500.0 Жилдээ
  Хан-Уул 4,5,6,7,8-р хороо, Яармагт 930.0 Жилдээ
  Хан-Уул 13-р  хороо, Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн парк цэвэрлэх байгууламж ХЕТ боловсруулах 56.5 Жилдээ НБХБТГ
  Баянзүрх 6-р хороо, Зүүн сэлбэ хороолол барилгажилтын төсөл ХЕТ, Зураг төсөл боловсруулах 186.0 Жилдээ
  Баянзүрх 5-р хороо, Гэр хорооллыг барилгажуулах ХЕТ боловсруулах 35.0 Жилдээ
  Баянзүрх 8-р хороо, Гэр хорооллыг барилгажуулах 40.0 Жилдээ
  Сонгинохайрхан 11-р хороо, Баянхошуунд ГЗБТ боловсруулах 150.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
  Баянзүрх 20-р хороо, Шар хоолойн аманд Гэр бүлийн хэрэгцээнд ХЕТ боловсруулах 30.0 Жилдээ НГА, ДГА, ДЗДТГ
  Сонгинохайрхан 21-р хороо, Жаргалант тосгоны Эмгэнтийн ам 100.0
  Баянгол 8-р хороо, Дэчинчойнхор хийдийн урд Хуучин орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөх 0.35 Жилдээ НГА, ДГА, ДЗДТГ
  Баянгол 20-р хороо, Бөөний бараа баазын хойд талд 8.0
  Сүхбаатар 11-р хороо, 7-р хорооллын ХЕТ дагуу Москва-3 хороолол 2.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
                                                                            ДҮН 2357.35  
2.2 Нийслэлийн авто замын түгжрэлийг багасгах талаар
  Нийслэл Төвийн 6 дүүргийн төвлөрсөн хэсэгт “Хашаа” болон “Явган хүний зам” арга  хэмжээг зохион байгуулах Судалгаа- гаар Жилдээ НГА, ДГА
  Нийслэл Төвийн дүүрэгт Орон сууцны хороолол доторх авто зам Авто зам, талбайн шинэчлэлт 9.5 км Жилдээ НГА, НБХБТГ, НАЗГ
  Баянгол Орон сууцны хороолол доторх замбараагүй баригдсан гаражуудыг цэгцлэн Олон давхар гараж 0.5 Жилдээ НГА, ДГА, ДЗДТГ
  Баянгол 5-р хороо, 10-р хорооллын 12-р байрны урд талд Такси зогсоол 0.072 Жилдээ НГА, НБХБТГ, НАЗГ
  Баянзүрх 1-р хороо, Сансарын туннелийн зүүн хойд талд 0.024 Жилдээ
  Баянзүрх 19-р хороо, 16-р хорооллын автобусны буудал Шархадны зам дагуу 0.035 Жилдээ
  Сонгинохайрхан 19-р хороо, Цахилгаан тээвэр компаний баруун талд 0.055 Жилдээ
  Сүхбаатар 12-р хороо, Судалт төвийн орчинд замын дагуу 0.055 Жилдээ
  Сүхбаатар 14-р хороо, 7 буудлын эцсийн зогсоолын орчинд 0.04 Жилдээ
  Хан-Уул 1-р хороо, 120 мянгатын Их хуралдай рестораны өмнө 0.025 Жилдээ
  Чингэлтэй 4-р хороо, Барилгачдын талбай 0.05 Жилдээ
ДҮН 10.36  
2.3 Нийслэлийн агаарыг цэвэршүүлэх талаар
  Баянгол 19-р хороо, 58, 59-р байруудын дунд Бичил цэцэрлэг 0.4 Жилдээ НГА, ДГА, ДЗДТГ, ЗАА
  Баянгол 4-р хороо, 13, 14-р байруудын дунд 0.5
  Баянзүрх 18-р хороо, 12-р байрны баруун талд 0.04
  Баянзүрх 4-р хороо, 111-р байрны урд талд 0.04
  Сонгинохайрхан 19-р хороо, 4”б”, 5”б”-р байруудын дунд 0.3
  Сонгинохайрхан 16-р хороо, 27-р байрны хойно 0.6
  Сонгинохайрхан Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Цэцэрлэгт хүрээлэн /нөхөн сэргээлтээр/ 10.0
  Сүхбаатар 2-р хороо, 26, 27, 28-р байруудын дунд Бичил цэцэрлэг 0.3
  Сүхбаатар 10-р хороо, 20, 46-р байруудын дунд 0.12
  Хан-Уул 1-р хороо, 13,14-р байруудын дунд 0.5
  Хан-Уул 10-р хороо, Буянт-Ухааад 0.3
  Чингэлтэй 2-р хороо, 25-р байр 20-р яслийн дунд 0.15
  Чингэлтэй 4-р хороо, Анкарагийн гудамж дагуу Тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлт хийх  0.15
  Чингэлтэй 4-р хорооны дэргэд Бичил цэцэрлэг 0.43
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Алслагдсан гэр хорооллын инженерийн хангамжийг өөрийн эх үүсвэрээр хангах замаар ахуй нөхцлийг сайжруулах загвар төсөл боловсруулах Зураг төсөл боловсруулах 23.3 Жилдээ НБХБТГ
  Хан-Уул   1-р хороо, Богд хааны ордон музейн зүүн талын талбайд VIII-р Богд Жавзандамба хутагтын чуулбар бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 1.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, ДЗДТГ, ЗАА,
ДҮН 38.13  
НИЙТ ДҮН 2405.84  

                        ГУРАВ.  2011 онд Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил хэмжээ, зориулалт    

Д/Д Дүүрэг Эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх газрын байршил Зориулалт Хэмжээ /га/ Хэрэгжүүлэх хугацаа Хариуцан хэрэгжүүлэх байгууллага
0 1 2 3 4 5 6
3.1.  Иргэдэд өмчлүүлэх /одоо эзэмшиж байгаа/ газрын талаар
  Баянгол 6-р хороо, 3-р эмнэлэгийн орчмын АОС-ы хороололд Гэр бүлийн хэрэгцээнд 0.2 Жилдээ НГА, БГДГА
  7-р хороо, Гэмтлийн эмнэлэгийн орчинд 0.25
  9-р хороо, Горькийн гудамж, шинэ замын эхэнд 1.5
  10-р хороо, Зүүн нарангийн, Давааны гудамж 2.0
  11-р хороо, Зүүн Ард-Аюушийн, Хөтлийн гудамж 1.25
  Баянзүрх 9-р хороо, Ээж хайрханы 8-р гудамж Гэр бүлийн хэрэгцээнд 2.0 Жилдээ НГА, БЗДГА
  16-р хороо, Хороолол дундах АОС-ууд 0.6
  16-р хороо, Данзангийн 1-р гудамж 0.38
  19-р хороо, Цайзын 43-р гудамж 0.5
  23-р хороо, Баатархайрхан 1.4
  Сонгинохайрхан 1-р хороо, Толгойт орчинд Гэр бүлийн хэрэгцээнд 1.3 Жилдээ НГА, СХДГА
  4-р хороо, Их наран зам орчинд 1.4
  20-р хороо, Хурганы сангийн аж ахуйн орчинд 4.6
  21-р хороо, 369-р гарам орчинд 3.8
  21-р хороо, Жаргалант тосгоны орчинд 0.4
  22-р хороо, Баруун түрүүний орчинд 2.7
  25-р хороо, Хайрханы орчинд 2.4
  Сүхбаатар 15-р хороо, Баянбулаг Гэр бүлийн хэрэгцээнд 3.5 Жилдээ НГА, СБДГА
  15-р хороо, Хуурай мухар 4.2
  15-р хороо, Гоодой 3.5
  15-р хороо, Архустай 3.5
  18-р хороо, Бэлх 4.2
  Хан-Уул 4-8-р хороо, Яармагт Гэр бүлийн хэрэгцээнд 1.4 Жилдээ ХУДГА
  9, 10-р хороо, Буянт-Ухаа, Нисэхэд 1.8
  12-р хороо, Хабитат, Сонгинод 2.0
  13-р хороо, Туулд 7.0
  14-р хороо, Өлзийт, Гавьжийн шандад 3.5
  Чингэлтэй 7-р хороо, Зурагтын эцсээс дээш Гэр бүлийн хэрэгцээнд 3.9 Жилдээ НГА, ЧДГА
  10-р хороо, Дэнжийн 1000 орчинд 1.9
  12-р хороо, Гахайн байрны баруун талд 1.2
  14-р хороо, Хайлааст 1.1
  16-р хороо, Согоот 0.5
  17-р хороо, Чингэлтэй Баянхайрхан 14.1
  19-р хороо, Дээд доод салхит 0.2
  Налайх 1-р хороо, Өвөршанд, Уурхайчид, Энгэршанд, Бадрал, Баянзүрхийн гэр хорололд Гэр бүлийн хэрэгцээнд 2.0 Жилдээ НГА, НДГА
  2-р хороо, Наадам, Тайжийн гэр хороололд 1.0
  3-р хороо, Дэнж, Наран, Замчны гэр хороололд 0.5
  4-р хороо, Их ам, Бүс нуур, Туул, Алтай, Өлгий, Нисэхийн гэр хороололд 3.0
  5-р хороо, Гандан ам, Гандан уулын гэр хороололд 1.5
  Багануур 1-р хороо, Сургалтын задгай Гэр бүлийн хэрэгцээнд 0.35 Жилдээ НГА, БНДГА
  1-р хороо, Хуцаа 0.7
  1-р хороо, Баялаг амины орон сууц 0.28
  3-р хороо, Замчин 0.21
  3-р хороо, Хилчин 0.35
  3-р хороо, Нугын тал 0.7
  3-р хороо, Талын толгой 0.21
  4-р хороо, Жаргалант 0.35
  4-р хороо, Рашаант 0.35
  4-р хороо, Байдлаг 0.35
  4-р хороо, Хэрлэн 0.35
  4-р хороо, Тогос Уул 1.05
  4-р хороо, Нарийн, Цэлмэг 2.2
  4-р хороо, Их, Бага Гүн 1.4
  4-р хороо, Залуусын хэсэг 1.25
  Багахангай 1-р хороо, Үнэгтэйд Гэр бүлийн хэрэгцээнд 0.7 Жилдээ НГА, БХДГА
  2-р хороо, Нуур 0.56
  2-р хороо, Бор үзүүрт 0.7
  2-р хороо, Замчинд 0.35
  2-р хороо, Цайдамд 0.14
ДҮН 104.73  
3.2.  Шинээр баригдах болон өргөтгөх сургууль
  Баянгол 18-р хороо, Оюуны ундраа цогцолбор сургууль 320 суудалтай сургууль 0.05 Жилдээ НГА, НХОГ, НБХБТГ, ДГА, НБГ
  Баянгол 3-р хороо, 73-р сургууль 0.045
  Баянгол 19-р хороо, 70-р сургуулийн хашаанд 0.05
  Баянгол 17-р хороо, 22-р сургуулийн хашаанд 640 суудалтай сургууль 0.08
  Баянгол 19-р хороонд 47-р сургуулийн өргөтгөл 0.045
  Баянгол 4-р хороонд 38-р сургуулийн өргөтгөл 0.045
  Баянгол 2-р хороонд 51-р сургуулийн өргөтгөл 0.045
  Баянзүрх 21-р хороонд 640 суудалтай сургууль 1.0 Жилдээ НГА, НХОГ, НБХБТГ, ДГА, НБГ
  Баянзүрх 11-р хороонд 1.0
  Баянзүрх 22-р хороо, Цайз захын орчимд 1.0
  Сонгинохайрхан 20-р хороо, Эмээлтэд 1.0 Жилдээ
  Сүхбаатар 1-р хороонд 1-р сургуулийн өргөтгөл 0.038 Жилдээ
  Багануур 1-р хороо, ХЕТ-ний дагуу 22-р байрны урд 640 суудалтай сургууль 1.0 Жилдээ
  Багануур 4-р хороо, Бага Гүний хэсгийн хойно зам дагуу 100 суудалтай сургууль 0.6
  Налайх 6-р хороонд Тэрэлжийн бага сургууль 0.2 Жилдээ
ДҮН 6.2  
3.3 Шинээр баригдах болон өргөтгөл хийх цэцэрлэг
  Баянгол 18-р хороо, 11-р цэцэрлэг Хуучин барилгыг буулган шинээр барих 0.045 Жилдээ НГА, НХОГ, НБХБТГ, ДГА, НБГ
  Баянгол 20-р хороо, 34-р цэцэрлэг 160 ортой шинээр барих 0.045
  Баянгол 14-р хороонд 85-р цэцэрлэг 150 ортой шинээр барих 0.045
  Сонгинохайрхан 18-р хороо, 55-р цэцэрлэг 100 ортой цэцэрлэг 0.5 Жилдээ НГА, НХОГ, НБХБТГ, ДГА, НБГ
  Сонгинохайрхан 6-р хороо, 84-р цэцэрлэг Цэцэрлэгийн өргөтгөл 0.4
  Сонгинохайрхан 15-р хороо, 110-р цэцэрлэг 60 ортой цэцэрлэг 0.4
  Сонгинохайрхан 21-р хороо, Төмөр замын 361-р гарам, Рашаант хотхон АОС-ны хорооллын ХЕТ-ий дагуу Цэцэрлэг 0.5
  Сонгинохайрхан 20-р хороонд Цэцэрлэг 0.5
  Сүхбаатар 4-р хороо, 149-р цэцэрлэг 100 ортой цэцэрлэг 0.03 Жилдээ НГА, НХОГ, НБХБТГ, ДГА, НБГ
  Хан-Уул 6-р хороонд 125 ортой цэцэрлэг 0.3
  Хан-Уул 9-р хороо, 134-р цэцэрлэг 100 ортой цэцэрлэг 0.08
  Хан-Уул 14-р хороо, 165-р цэцэрлэгийн баруун талд 125 хүүхдийн цэцэрлэг 0.25
  Чингэлтэй 9-р хороо, 31-р цэцэрлэг Хуучин барилгыг буулгаж шинээр барих 150 ортой 0.2 Жилдээ НГА, НХОГ, НБХБТГ, ДГА, НБГ
  Багануур 1-р хороонд 100 ортой цэцэрлэг 0.5 Жилдээ НГА, НХОГ, НБХБТГ, ДГА, НБГ
  Багануур 4-р хороо, Их Гүний хэсгийн хойно 100 ортой цэцэрлэг 0.5
  Налайх 3,4,5,6-р хороонд 75 ортой цэцэрлэг Тус бүр 0.1 Жилдээ НГА, НХОГ, НБХБТГ, ДГА, НБГ
  Багахангай 2-р хороонд 100 ортой цэцэрлэг 0.5 Жилдээ
ДҮН 5.2  
3.4 Шинээр баригдах болон өргөтгөл хийх эмнэлэг
  Баянгол 7-р хороонд Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн барилгын өргөтгөл 0.1 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, НЭМГ
  Баянзүрх 11-р хороонд Эмнэлгийн барилга 1.0 Жилдээ
  Сүхбаатар 1-р хороо, Улсын клиникийн төв эмнэлэгийн зүүн хойно Эмнэлэгийн өргөтгөл 0.3 Жилдээ
  Налайх 2-р хороонд Эрүүл мэндийн нэгдлийн өргөтгөл  0.05 Жилдээ
  Баянзүрх 3-р хороо, 2-р эмнэлэгийн хашаанд Цусны төв 0.05 Жилдээ
ДҮН 1.5  
3.5 Шинээр барих спорт цогцолбор, спорт заал
  Баянгол 15-р хороо, 40-р сургуулийн баруун талд 1000 хүний суудалтай спорт цогцолбор 0.3 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, НЭМГ, НХОГ
  Баянзүрх 11-р хороонд 88-р сургуулийн спорт заал 0.045 Жилдээ НГА, НБХБТГ, НБГ, ДГА, НХОГ
  Баянзүрх 8-р хороонд Амгалан цогцолбор сургуулийн спорт заал 0.045
  Сүхбаатар 8-р хороо, МУИС-ийн ЭЗС-ийн зүүн хойно 1000 хүний суудалтай спорт цогцолбор 0.18 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, НЭМГ, НХОГ
  Хан-Уул 9-р хороонд 114-р сургуулийн спорт заал 0.045 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, НБГ, НХОГ
  Хан-Уул 7-р хороонд 60-р сургуулийн спорт заал 0.045
  Хан-Уул 9-р хороонд 7-р сургуулийн спорт заал 0.045
  Чингэлтэй 12-р хороонд 61-р сургуулийн спорт заал 0.045
  Налайх 1-р хороо, “Хөл налайх” цэцэрлэгт хүрээлэнд 1000 хүний суудалтай спорт цогцолбор 1.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, НЭМГ, НХОГ
  Нийслэл Төвийн 6 дүүрэг, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт Спорт талбай, Усан бассейн, хоккейн талбай Нийт 7.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, НБТГ, НХОГ
  Хан-Уул Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Нийслэлийн спорт цогцолбор 3.0 Жилдээ
ДҮН 11.75  
3.6 Шинээр барих хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн байр
  Баянгол 8, 20-р хороонд Хорооны цогцолбор   Тус бүр 0.021   Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, НХОГ
  Баянзүрх 12,15,20,23-р хороонд
  Сүхбаатар 2,5,7,8,10,12-р хороонд
  Хан-Уул 7,13-р хороонд
  Чингэлтэй 1,9,10,15,17,18,19-р хороонд
  Багануур 2-р хороонд
  Налайх 3,4,5,6-р хороо
  Нийслэл Шинээр байгуулагдах 20 хороонд
ДҮН 1.00  
3.7 Нийгмийн халамж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр шинээр барих барилга байгууламж, төсөл хөтөлбөр
  Баянзүрх 2,8,10,11,12-р хороонд Халуун усны барилга Тус бүр 0.015 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, НХОГ
  Баянзүрх 21,23,24-р хороонд
  Хан-Уул 12-р хороонд 0.032 Жилдээ
  Налайх 5,6-р хороонд Тус бүр 0.015
  Баянзүрх 5,21-р хороонд Худаг, Ус түгээх цэг
  Сүхбаатар 14-р хороо, 43-р гудамж 0.015 Жилдээ
  Сүхбаатар 15-р хороо, Дамбадаржаагийн 83-р гудамжинд 0.015
  Сүхбаатар 16-р хороо, Хиймэл нуурын ойролцоо Бэлхийн 7-р гудамж 0.015
  Сүхбаатар 18-р хороо, Бэлхийн зусланд 0.015
  Сүхбаатар 18-р хороо, Мааньтийн аманд 0.015
  Хан-Уул 8-р хороо, Гэр хорооллын зүүн урд 0.0108 Жилдээ
  Хан-Уул 14-р хороонд Тус бүр 0.015
  Налайх 1,3,4,5-р хороонд Жилдээ
  Хан-Уул 1-р хороо, 52-р сургуулийн эдэлбэр газар дээр Иж бүрэн хөл бөмбөгийн талбай тохижуулах 0.25 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, НХОГ
  Хан-Уул 10,14-р хороонд Автобусны буудал шинээр байгуулах Тус бүр 0.015 Жилдээ
  Хан-Уул 12-р хороонд Ахмад настны сувилал 1.0 Жилдээ
  Хан-Уул 13-р хороо, Туул тосгонд Цусны өвчтэй хүүхдийн сувиллын цогцолбор 2.0 Жилдээ
  Сонгинохайрхан 21-р хороо, Жаргалант тосгонд Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэн 2.0 Жилдээ
  Амралт сувилал 2.0 Жилдээ
  Налайх 2-р хороонд МСҮТөвийн өргөтгөл 1.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, НХОГ
  Нийслэлд Төвийн 6 дүүрэгт Нийтийн бие засах газар 0.1428 Жилдээ
  Сүхбаатар Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Гэгээрэл хөгжлийн төв 0.2 Жилдээ
ДҮН 9.0  
3.8 Төрийн болон төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээнд
  Баянгол Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Төвлөрсөн эрүүлжүүлэх байр 0.15 Жилдээ НГА, НБХБТГ, НХОГ, ДГА
  Баянзүрх Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 0.15 Жилдээ
  Сүхбаатар 6-р хороо, СБДЗДТГазрын барилга Хуучин барилгыг буулгаж шинээр барих 0.23 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
  Сонгинохайрхан 21-р хороо, Жаргалант тосгонд Малын удмын сангийн үндэсний цогцолбор 1.0 Жилдээ
  Сонгинохайрхан 21-р хороо, Нарийны амны эхэнд Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн салбарын сувилал 1.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
  Сонгинохайрхан 21-р хороо, 361-р гармын ХЕТ-ний дагуу Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн нөхөн сэргээх, хөгжүүлэх төв 1.0 Жилдээ
  Нийслэл Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 0.02 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
  Багахангай 1-р хороо, Хорооны цогцолборын баруун талд Нийгмийн даатгалын барилга 0.1 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
  Багахангай 2-р хороо, УБ-Чойрын авто замын уулзвараас 1-р хороог холбосон авто замын уулзварын баруун талд Цагдаагийн тасгийн журмын хашаа 0.5 Жилдээ
  Нийслэл Төвийн дүүрэгт Нийслэлийн архивын газрын барилга 0.1 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
ДҮН 4.25  
3.9 Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалтаар
  Хан-Уул 14-р хороо, Өлзийт ХЕТ-ий дагуу Амралт, спорт, аялал жуулчлал 10.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
  Сонгинохайрхан 24-р хороо, Баруун салааны зам дагуу Авто үйлчилгээ 0.5 Жилдээ
  Сонгинохайрхан Баянзүрх Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Төвлөрсөн бөөний худалдааны төв  40.0 Жилдээ
  Багахангай 2-р хороо, УБ-Чойрын авто замаас Өндөртолгой хүрэх авто замын уулзварын баруун талд Авто засвар болон оношлогооны төв барих 0.5 Жилдээ
  Сонгинохайрхан Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Үзэсгэлэнгийн танхим, худалдаа үйлчилгээ 50.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
ДҮН 101.00  
3.10 Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйг дэмжих чиглэлээр
  Хан-Уул 14-р хороо, Гавьжийн шандын тоосгоны үйлдвэрийн баруун талд Фермер 1.5 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
  Хан-Уул 14-р хороо, Гавьжийн шандын эхэнд Гахайн фермер 3.0 Жилдээ
  Сонгинохайрхан 21-р хороо, Шижирын аманд Саалийн үнээний ферм 1.0 Жилдээ
  Сонгинохайрхан 21-р хороо, Төмөр замын 361-р гармын орчинд Гэрийн тэжээвэр амьтдын хоол үйлдвэрлэх үйлдвэр, агуулах зоорь 1.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
  Багануур 3-р хороо, Нарийн нуур Эрчимжсэн фермерийн аж ахуй 2.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА
  Багахангай 1-р хороо, Ногооны талбайн хойно Төмс хүнсний ногоо тарих 2.0 Жилдээ
  Багахангай 2-р хороо, УБ -Чойрын авто замын зүүн талд Төмс хүнсний ногоо тарих 5.0 Жилдээ
ДҮН 15.50  
НИЙТ ДҮН 260.13  

                            ДӨРӨВ.  Нийслэл хотын дэд бүтцийг сайжруулах, өргөтгөх, дахин төлөвлөх  

 

Д/д Дүүрэг Эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх газрын байршил Зориулалт Урт /км/ Хэрэгжүүлэх хугацаа Хариуцан хэрэгжүүлэх байгууллага
0 1 2 3 4 5 6
4.1. Шинээр барих , өргөтгөх, засварлах авто зам
1. Баянгол Үндсэн хуулийн гудамж /Баруун 4 замын олон түвшний огтлолцолоос урагш Нарны гүүрэн гарц хүртэлх/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 0.5 Жилдээ НГА, НБХБТГ, НАЗГ, ДГА
2. Баянгол Энгельсийн гудамж /Нарны гүүрэн гарцаас урагш цагаан хаалга хүртэл/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 0.6 Жилдээ
3. Баянгол Энхтайваны өргөн чөлөө /10-р хорооллын уулзвараас - Саппорогийн тойрог хүртэл/ Авто замын шинэчлэлт 1.2 Жилдээ
4. Баянгол, Сонгинохайрхан Энхтайваны өргөн чөлөө /Саппорогийн тойргоос Москвагийн гудамж - Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны уулзвар - 5 шар хүртэл/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 3.2 Жилдээ НГА, НБХБТГ, НАЗГ, ДГА
5. Баянзүрх Энхтайваны өргөн чөлөө /Зүүн 4 замын уулзвараас Офицеруудын ордон- Чулуун овоо- Троллейбусны эцсийн буудал хүртэл/ Авто замын шинэчлэлт 4.5 Жилдээ
6. Баянгол Нарны замын баруун хэсэг /Төмөр замын буудлаас Төмөр замын Депогийн уулзвар хүртэл/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 1.0 Жилдээ
7. Баянзүрх Нарны замын зүүн хэсэг /Нарантуул захын урд уулзвараас Чулуун овоотын уулзвар хүртэл/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 2.0 Жилдээ
8. Хан-Уул Наадамчдын зам /1-р хэсэг Яармагийн гүүрнээс Нисэхийн товчоо хүртэл, 2-р хэсэг Сонсголонгийн замын уулзвараас Яармагийн товчоо хүртэл/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 14.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, НАЗГ, ДГА
9. Хан-Уул Чингисийн өргөн чөлөө /3-р хэсэг Яармагийн гүүрнээс Энхтайваны гүүр хүртэл/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 4.6 Жилдээ
10. Чингэлтэй Чингэлтэйн өргөн чөлөө /”МТ” ШТС-аас 7-н буудлын эцэс хүртэл/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 1.9 Жилдээ НГА, НБХБТГ, НАЗГ, ДГА
11. Хан-Уул Зайсангийн зам /Олимпийн хорооны урд уулзвараас ХААИС-ийн уулзвар хүртэл/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 2.1 Жилдээ
12. Хан-Уул Их Монгол улсын гудамж /Олимпийн гудамж Гандийн гудамжны уулзвараас урагш Их тэнгэрийн ам хүртэл/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 2.1 Жилдээ НГА, НБХБТГ, НАЗГ, ДГА
13. Сүхбаатар, Чингэлтэй Сүхбаатарын гудамж /Төв шуудангийн зүүн урд уулзвараас Их тойруу-Ногоон нуурын гудамж хүртэл/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 2.0 Жилдээ
14. Сонгинохайрхан Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны Баянхошуу чиглэлийн зам Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 4.3 Жилдээ НГА, НБХБТГ, НАЗГ, ДГА
15. Баянгол Хасбаатарын гудамж 2.3 Жилдээ
16. Хан-Уул Дунд гол, Үйлдвэрийн гудамж /Гандийн гудамжнаас баруун тийш Ажилчны гудамж хүртэл 19-р хорооллын арын авто зам/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 4.0 Жилдээ НГА, НБХБТГ, НАЗГ, ДГА
17. Хан-Уул Морингийн зам, Шувуугийн зам /Нисэхийн товчооноос Био Комбинат– Шувуун фабрик хүртэл/ Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 10.0 Жилдээ
18. Хан-Уул Зайсангийн гудамжнаас зүүн тийш Удирдлагын академи хүртэл Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 0.8 Жилдээ
19. Баянзүрх Ботаникийн хүрээлэнгээс Залуучуудын төв хүртэл Авто замын өргөтгөл шинэчлэлт 2.3 Жилдээ
ДҮН 63.4  
4.2. Шинээр барьж байгуулах болон өргөтгөх, засварлах инженерийн байгууламж
1. Баянзүрх 12-р хороо, Дүнжингарав захын зүүн талд Туул дэд станцын өргөтгөлийн ажил 1.0 га Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, ЗАА
2. Хан-Уул 8-р хороо, Морин тойруулгын ард Яармаг дэд станцын харуулын байр 0.01 га Жилдээ
3. Баянзүрх 13-р хороо, Алтан тэвш амины орон сууцны хороололд Хаш орд 6 кВ-ын 2*630 кВ-ын чадалтай хаалттай дэд станц 0.007 га Жилдээ
4. Баянзүрх 13-р хороо, Алтан тэвш амины орон сууцны хороололд ТЭХС-ын АОС 0.007 га Жилдээ НГА, НБХБТГ, ДГА, ЗАА
5. Баянгол 5-р хороо, 10-р хорооллын 45-р байрны урд талд 35/10 кВ-ын цахилгааны дэд өртөө 0.25 га Жилдээ
6. Багахангай Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Бохир усны цэвэрлэх байгууламж 1.0 га Жилдээ
ДҮН 2.27  
НИЙТ ДҮН 65.67  

                                               ТАВ. Нийслэл хотын байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар  

Д/д Дүүрэг Эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил Зориулалт Хэмжээ /га/ Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
0 1 2 3 4 5 6
  Баянзүрх 11,20-р хороо, Баянзүрх ууланд Ойжуулалт хийх 300.0 Жилдээ НБХГ
  Сүхбаатар 15-р хороо, Сэлбэ голын гольдролд Зуун модны рашааны орчныг хамгаалж, мод үржүүлгийн ажлыг үе шаттайгаар хийх 16.0 Жилдээ НБХГ
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Ногоон бүсэд Ойн хортон шавьж, өвчинтэй тэмцэх ажил 6900.0 Жилдээ НБХГ
  Хан-Уул Түргэний голын гольдролд Ногоон хэрмийн зурвас байгуулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх 40.0 Жилдээ НБХГ
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Ногоон бүсэд Эвдэрсэн газарт хөрсний нөхөн сэргээлт хийх 4.0 Жилдээ НБХГ
  Баянзүрх 20-р хороо, Хар усан тохойд Ногоон байгууламж, үерийн хамгаалалт 2.65 Жилдээ НБХГ
  Сүхбаатар 15-р хороо, Санзайн аманд Сөөгөн боролзгоно ашиглах, тарималжуулах 5.0 Жилдээ НБХГ
ДҮН 7267.65  
БҮГД ДҮН 9999.29  

//