Мэдээллүүд

Хэвлэх

Засаг даргын 2007 оны захирамж

Бичсэн Вэб админ on . Posted in Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамж

Чингэлтэй дүүргийн өмч, газрын харилцааны алба
Захирамжийн дугаар 
1 Дүүргийн засаг даргын А/28 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын A/35 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын A/49 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын A/55 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын A/65 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын A/77 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын A/87 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын A/100 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын A/112 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын A/120 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын A/137 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын A/143 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын A/146 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын A/150 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын A/151 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын A/165 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын A/185 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын A/186 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын A/199 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын A/203 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын A/204 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын A/230 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын A/249 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын A/251 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын A/252 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын A/259 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын A/278 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын A/281 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын A/284 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын A/287 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын A/288 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын A/301 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын A/302 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын A/303 захирамж Үзэх

//