wrapper

×

Анхааруулга

JUser: :_load: Дараахи дугаартай хэрэглэгчийг олохгүй байна: 718

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨЖ БУЙ ЖУРМУУДЫН ТОЙМ

  

 

 

Баталсан байгууллага /албан тушаалтан/ нэр

 

Актын нэр

 

Батлагдсан он, сар, өдөр

 

Дугаар

 

Нэр

 

Дүрэм, журам батлагдсан үндэслэл

1

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол

2014.04.21

НИТХ-ийн 54-р тогтоолын 1-р хавсралт

Нийслэлийн Өмчийн оролцоотой хувь нийлүүлсэн хуулийн этгээдэд төлөөлөл хэрэгжүүлэх журам

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 “н”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 20 дугаар зүйлийн 20.1, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.4, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 14/01 дүгээр тогтоол “Нийслэлийн өмчийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг батлах тухай”,  Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны01/1098 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн

2

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол

2014.04.21

НИТХ-ийн 54-р тогтоолын 2-р хавсралт

Нийслэлийн Өмчийн хуулийн этгээдийн Удирдах зөвлөлийн ажиллах журам

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 “н”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 20 дугаар зүйлийн 20.1, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.4, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 14/01 дүгээр тогтоол “Нийслэлийн өмчийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг батлах тухай”,  Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны01/1098 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн

3

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол

2014.04.21

НИТХ-ийн 54-р тогтоолын 3-р хавсралт

Нийслэлийн Өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай Контракт байгуулах, дүгнэх журам,

Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай байгуулах Контрактын үлгэрчилсэн загвар

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 “н”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 20 дугаар зүйлийн 20.1, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.4, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 14/01 дүгээр тогтоол “Нийслэлийн өмчийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг батлах тухай”,  Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны01/1098 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн

4

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн

Тогтоол

2014.04.21

55

Нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах. Гэрээний биелэлтийг дүгнэх журам

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 “в”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 20 дугаар зүйлийн 20.1, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйл,  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 14/01 дүгээр тогтоол “Нийслэлийн өмчийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг батлах тухай”, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 01/1098 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн

5

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн

Тогтоол

2014.05.05

65

Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслэх журам

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 “г”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 20 дугаар зүйлийн 20.1, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйл, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 14/01 дүгээр тогтоолоор баталсан “Нийслэлийн өмчийн талаар баримтлах бодлого”-ын 4.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 01/1098 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн

6

 

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн

Тогтоол

2014.05.05

65

2-р хавсралт

 

Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслэх түрээслүүлэгчийг сонгон шалгаруулах журам

7

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн

Тогтоол

2014.05.05

65

3-р хавсралт

Түрээсийн гэрээ

 

2014.05.05

65

4-р хавсралт

Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн ашиглалтгүй болон илүүдэлтэй ажлын байр, талбай, хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн гэрээ

8

 

Монгол Улсын Засгийн газар

 

Тогтоол

 

1995.06.14

 

96

Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дах хэсэг

9

 

Монгол Улсын Засгийн газар

 

Тогтоол

 

2011.03.02

 

62

Журам батлах тухай  /Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам/

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дах хэсэг

10

 

Монгол Улсын Засгийн газар

 

Тогтоол

 

2013.09.21

 

322

 

Журам батлах тухай

МУ-ын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 274.8 дахь арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор  “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, 10үнэлгээний нийтлэг журам”-ыг баталсан.

11

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн

 

Тогтоол

 

2014.05.05

 

65

Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх, нийслэлийн өмчийн байр, талбайг түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах, нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйл, НИТХ-ын 2014 оны 14/01 дүгээр тогтоолоор баталсан “Нийслэлийн өмчийн талаар баримтлах бодлого”-ын 4.1 дэх заалт, НЗД-ын 2014 оны 01/1098 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн

12

 

Төрийн албаны зөвлөл

 

Тогтоол

 

2004.06.15

 

17

 

Журам батлах тухай

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.4 дэх хэсэг /Төрийн албаны албан хаагчийн бүртгэл хөтлөх журам/

13

Төрийн албаны зөвлөл

Тогтоол

2004.06.15

18

Журам батлах тухай

Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.4 дэх хэсэг

 

14

Төрийн албаны зөвлөл

Тогтоол

2011.04.28

43

 

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах аргачлал батлах тухай

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.3 дах заалт

15

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн

 

Тогтоол

2014 оны 5 дугаар сарын 5

 

66

 

Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам

 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 24, 31, 77 дугаар зүйлүүдийн холбогдох заалтууд

16

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн

 

Тогтоол

2014 оны 5 дугаар сарын 5

 

68

 

Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүйгээр шилжин ирж буй нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэн                                                                 авах тухай журам

 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 24, 77 дугаар зүйлүүдийн холбогдох заалтууд, Иргэний хуулийн 288, 289, 328 дугаар зүйл, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18, 19 дүгээр зүйл,

17

 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн

 

Тогтоол

2014 оны 5 дугаар сарын 5

 

67

Нийслэлийн өмч хувьчлах комиссын ажиллах журам

 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 6 дугаар бүлгийн холбогдох зүйлүүд

18

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн

Тогтоол

2014 оны 5 дугаар сарын 5

 

67

Нийслэлийн өмчийг хувьчлах журам

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 6 дугаар бүлгийн холбогдох зүйлүүд

19

НӨХГ-ын дарга Ч.Однасан

НӨХГ-ын дотоод журам

2016 оны 12-р сарын 21

А/411

НӨХГ-ын дотоод журам

МУ-ын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, НӨХГ-ын дүрэм

20

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол

2014 оны 04-р сарын 10

5/14

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг батлах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааны журам

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг батлах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааны журам Гуравдугаар бүлэг, Барилгын эх загвар зураг батлах 3.11.-р зүйл

21

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол

2014 оны 04-р сарын 10

5/14

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг батлах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааны журам

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг батлах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааны журам Долоодугаар бүлэг, Барилгыг ашиглалтад оруулах 7.6.-р зүйл

22

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

Тогтоол

2014 оны 12 дугаар сарын 15

220

Нийслэл дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, Өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал, урамшуулал олгох журам

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

383991
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
10
376
386
2480
383991

Таны IP: 18.207.249.15